اجرای طرح نو آفرین در پنج منطقه کشور

 اجرای طرح نو آفرین در پنج منطقه کشور
عبدالرضا بهادری فرد معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات گفت: پروژه شهر هوشمند بعنوان پایلوت در برخی از مناطق تهران در حال رایزنی است که بحث هوشمندسازی کنتورهای برق و آب با توجه به تجربه موفق شهر مشهد و استفاده از اینترنت اشیاء در کاهش مصرف حامل های انرژی از اهداف این طرح است.
با برگزاری سمیناری در این راستا از شرکت های بزرگ فعال در حوزه اینترنت اشیاء جهت سرمایه گذاری و مشارکت در این طرح دعوت شده است که در صورت عملیاتی شدن آن و موافقت ادارات کل استانی فعال در حوزه وزارت نیرو می توان در شهر ارومیه نیز این طرح را پیگیری کرد.
بهادری همچنین از اجرای طرح «نو آفرین» در پنج منطقه کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از فعالان حقیقی و حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و بارور کردن پتانسیل بالقوه موجود در استانهای کشور اجرا می شود.
طرح «نو آفرین» با ایجاد پنج منطقه در کشور و با مشارکت شرکت های بزرگ هلدینگ برای شناسایی شرکت های کوچک، برگزاریی رویدادهای استانی در جهت شناسایی افراد حقیقی فعال در حوزه ICT، توسعه صندوق های سرمایه‌گذاری کارآفرینی و توسعه فرصت اشتغال در 31 استان کشور برنامه ریزی شده است.